Brandklassad daloc säkerhetsdörr

Branddörrar och regler enligt BBR kap 5

En dörr är bra för många ändamål, men att skydda liv mot brand- och dödliga brandgaser är nog ändå en dörrs viktigaste uppgift. Som ledande tillverkare av branddörrar kan vi guida dig till rätt branddörr oavsett dina behov. Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt i nästa projekt.

Byggherrens ansvar (BBR 5:1) och (BBR 5:12)

Det är lagkrav att byggnader utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande (BBR 5:1) och att brandskyddsdokumentation upprättas (BBR 5:12). 

 

Vid installation av branddörrar som är typgodkända alternativt CE-märkta enligt EN 16034 anses byggherren uppfylla sitt ansvar. Installeras branddörrar som inte är typgodkända eller CE-märkta enligt EN 16034 övertar byggherren hela ansvaret att säkerställa brandsäkerheten och att upprätta brandskyddsdokumentation. Enligt Boverket är det byggherrens ansvar enligt PBL att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls.


Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffrättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Läs mer på boverket.se»

 

Dalocs branddörrar uppfyller alla ovanstående krav. Vi testar alltid dörrens prestandaegenskaper hos oberoende skandinaviska institut.

Förenklad dimensionering (BBR 5:111) alternativt analytisk dimensionering (BBR 5:112)

Vid byggnation uppfyller byggherren byggföreskrifterna när de allmänna råden i BBR följs – förenklad dimensionering (5:111).

 

Alternativt kan byggherren välja analytisk dimensionering (5:112). Denna används främst vid komplicerade och större byggobjekt. Analytisk dimensionering upprättas och dokumenteras av brandsakkunnig i varje enskilt objekt. Verifiering av byggnadens brandskydd görs genom följande metoder.

 

 • Kvalitativ bedömning
 • Scenarioanalys
 • Kvantitativ riskanalys

Verksamhetsklass (Vk) 1-6 (BBR 5:21)

Utrymmen ska utifrån avsedd verksamhet delas in i verksamhetsklasser, Vk (5:21). Indelning sker utifrån förväntad lokalkännedom, om utrymning kan ske på egen hand och om man förväntas vara vaken. Förhöjd brandrisk ger egen verksamhetsklass.

 

 • Verksamhetsklass (Vk) 1 – Industri, kontor mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 2 – Samlingslokaler mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 3 – Bostäder
 • Verksamhetsklass (Vk) 4 – Hotell mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 5 – Vårdmiljöer mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 6 – Lokaler med ökad brandrisk, exempelvis trä- och pappersindustri

Byggnadsklasser (BBR 5:22)

Byggnader delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet (5:22).

 

Br0 – mycket stort skyddsbehov (Alltid analytisk dimensionering)

 • >16 våningsplan
 • Sjukhus
 • Större samlingslokaler
 • Lokaler för frihetsberövade

Br1 – stort skyddsbehov

 • tre eller fler våningsplan
 • två våningsplan om
  - Hotell, vårdmiljöer, förskola
  - Samlingslokal >150 personer på plan 2.

Br2 – måttligt skyddsbehov

 • småhus max 3 plan
 • två våningsplan där 
  - fler än 2 bostadslägenheter och bostad, bostad/arbetsrum i vindsplanet
  - Byggnadsarea >200 m2, inte sektionerad med brandvägg
 • ett våningsplan där
  - samlingslokal >150 personer
  - vårdmiljöer

Br3 – litet skyddsbehov

 • Övriga byggnader som inte klassas som Br0, Br1 eller Br2

Klassbeteckningar byggnadsdelar (BBR 5:231)

Byggnadsdelar delas in i följande klasser (5:231):

 

 • R - bärförmåga, tillämpas ej på dörrar.
 • E - integritet. Brand ska inte spridas genom dörren (byggnadsdelen) inom givet tidsintervall.
 • I, I2 - isolerförmåga. Maximal temperaturstegring dörrblad 180°C respektive karm 360°C inom givet tidsintervall.
 • W - värmestrålning. Begränsande främst vid stora glasade konstruktioner.
 • S200 - brandgastäthet dörrar (tidigare Sm). Står emot varm (200°C) och kall rök. För dörrar mot trapphus som är utrymningsväg krävs S200.
 • Sa -  brandgastäthet dörrar. Står emot kall (20°C) rök. För dörrar mot utrymningsväg som inte är trapphus räcker Sa.
 • C - dörrstängare. Branddörrar ska förses med dörrstängare. Undantag dörrar som förväntas vara stängda, exempelvis lägenhetsytterdörrar och dörrar till teknikutrymen.

Ytskikt (BBR 5:231)

Med ytskikt avses den yttre delen av en byggnadsdel eller av en beklädnad som kan bli utsatt för brandpåverkan i ett tidigt skede av en brand. Ytskikt delas in i följande brandtekniska klasser (5:231):

 

 • A1, A2, B, C, D, E – mått på brännbarheten. A1 högst klass, E lägst. Kombineras med följande tilläggsklasser (ej A1).
 • s1, s2, s3 – hur mycket brandgaser som avges. s1 avger minst mängd gas, s3 mest.
 • d0, d1,d2 – hur mycket brinnande droppar/partiklar som avges. d0 inga droppar,  d2 ingen begränsning.
 • K210 – europeisk klass för beklädnader (EN 14135).

 

 

Några ytskiktexempel:

Brand ytskikt HD

Ytskiktskrav lokaler (BBR 5:521)

Ytskikten i en lokal får inte bidra till brandspridningen (5:521). Byggnadsdelar totalt understigande 20% av lokalens omslutningsarea är undantaget, exempelvis dörrar. För dessa byggnadsdelar gäller dock lägst ytskiktsklass D-s2,d0. Undantaget gäller ej utrymningsvägar och särskilda lokaler. 

Stål- och trädörrar uppfyller normalt ytskiktsklass D-s2,d0.

Ytskiktskrav utrymningsvägar och särskilda lokaler (BBR 5:522 och BBR 5:523)

I utrymningsvägar och särskilda lokaler gäller ytskiktskraven även för dörrar (5:522, 5:523).

 

 • Utrymningsvägar
 • Hälso- och sjukvård (verksamhetsklass 5C)
 • Förskolor (verksamhetsklass 5A)
 • Samlingslokaler för mer än 150 personer (verksamhetsklass 2B och 2C)
 • Lokaler med ökad brandrisk (verksamhetsklass 6)
 • Brandsluss, avskilda pannrum, storkök samt större garage

 

Branddörrar av stål uppfyller normalt ytskiktskraven i utrymningsvägar och ovanstående lokaler. Branddörrar av trä uppfyller inte ytskiktskraven (Väggytor, inklusive dörrar, ska ha ytskikt av lägst brandtekniskt klass B-s1,d0 eller i vissa fall C-s2,d0. Ytskiktet fästs på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0. Vid förenklad dimensionering uppfyller trädörrar inte ytskiktskraven. Analytisk dimensionering i varje enskilt fall kan ge annat ytskiktskrav för dörrar, se Boverkets dnr 1234-428/2014).

Brandcell (BBR 5:242)

Avskild del av byggnad där brand inte kan spridas vidare till andra delar av byggnaden inom visst tidsintervall (5:242).

Beslagning branddörr i brandcellsgräns

För att upprätthålla brandcellsgräns krävs att dörren är och förblir stängd vid brand. Lås och beslag som är brandklassade får därför bara monteras i den dörrmodell som  har godkänts av certifieringsorgan. Dörrtillverkaren ska redovisa vilka lås och beslag som får användas. 

Uttjänt beslagning får endast ersättas av samma beslagsmodell

 

Brandklassade dörrar som normalt står öppna men som ska stänga vid brand förses med magnetuppställning och dörrstängning. Parbladig dörr måste förses med koordinator så att dörrbladen stänger i rätt ordning. Exempel på brandprovad och godkänd beslagning av dörrar från Daloc finns i foldern "Brandkrav dörrar"»

Brandsektion (BBR 5:243)

En eller flera brandceller som är avskilda med brandväggar (5:243). Syftet med brandsektionering är att begränsa brandspridning i större byggnader även utan insats från räddningstjänst.

Brandvägg (BBR 5:244)

Brandvägg ska ha sådan stabilitet och bärförmåga att byggnader på endera sidan kan störta samman utan att brandväggens egenskaper avsevärt försämras (5:244). Daloc rekommenderar ståldörrar i brandväggar. Ståldörrar förhindrar brandspridning (integritet) mycket längre än aluminum- eller trädörrar som smälter alternativt brinner upp.

Dörr i utrymningsväg (BBR 5:334 och BBR 5:335)

I utrymningsvägar ska brandpåverkan från ytskikt minimeras. Daloc rekommenderar därför ståldörrar som inte bidrar till brandens utveckling. Passagemått i utrymningsvägar utgår från personantal (P) (5:334).

Personantal ≤ 150

 • Fri bredd i utrymningsvägar 0,90 meter.
 • Dörröppningen får dock ha 0,8 meter fri bredd.

Personantal >150

 • Fri bredd i utrymningsvägar, ska vara minst 1,2 meter med  fri bredd dörröppningar som minst är 1,15 meter. 
 • Vid mycket stora personantal kan större bredd komma att behövas.

 

brand utrymning med daloc s66 friends arena

 

Exempel: 

 • Enkeldörr Daloc S66, fri bredd (karmdagbredd) max 1,41 meter. Se bild från Friends Arena ovan på lösning med enkeldörr och extra bred utrymmningsväg.
 • Parbladig dörr Daloc S30, fri bredd (karmdagbredd) max 2,30 meter. Utrymning via aktivt och passivt dörrblad.

 

Vilka beslag som är tillåtna styrs av personantalet (P) som förväntas utrymma genom dörren (5:335):

 

Brand utrymningsbeslag HD

 

 För icke låsbara dörrar gäller följande:

 

Brand utrymningsbeslag icke lasbara HD

Elektrisk öppning via nödöppningsknapp kan också tillämpas, samlingslokaler undantaget.

Säkerhetsdörr och utrymningsfunktion (BBR 5:335)

Vill man kombinera utrymningsfunktion dagtid med inbrottskydd nattetid kan låsningen exempelvis kopplas till belysningen (5:335). 

 

Brand sakerhetsdorr och utrymning HD

Fler dörrlösningar finns, kontakta Daloc för ytterligare information.

Brandkrav byggnader (BBR 5:531, BBR 5:532 och BBR 5:232)

För byggnader ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan brandceller med avskiljande konstruktion (5:531 och 5:532). Med avskiljande konstruktion avses bjälklag och väggar inklusive genomföringar (5:232). 

 

 • Byggnadsklass Br2 och Br3 utformas i EI30 (undantag finns).
 • Byggnadsklass Br1 enl tabell:

 

Brand brandkrav byggnader HD

Brandkrav dörrar (BBR 5:534)

Branddörrar, -luckor och -portar ska utformas så att brandcellsgränser upprätthålls. Dörrar utformas i samma brandtekniska klass som väggen i brandcellsgräns (5:534). Undantag finns. Dörrar med krav på brandmotstånd EIXX kan utformas som EI215 / EWXX (5:2311). XX står för den tid i minuter som brandmotståndet motsvarar. Exempelvis:

 • EI60 kan utformas som EI215/EW60

 

A60 och A120 är svenska brandklasser för branddörrar av stål som fortfarande tillämpas som alternativ till motsvarande EI-klass (BBR 5:2311). Ladda ner information beträffande brandklassning av obrännbara dörrar 

Brandmotstånd 30 minuter – EI230, EI30

Branddörr i brandcell vid skyddsbehov Br2 och Br3 (5:532). Exempelvis:

 • ett våningsplan om samlingslokal ≥150 personer (varuhus, sporthallar, diskotek etc) samt vårdmiljöer mm (skolor, äldreboende, vårdcentral etc).
 • två våningsplan vid: 
  - byggnadsarea > 200 m2 om brandvägg saknas.
  - samlingslokal i markplan ≥ 150 personer (varuhus, sporthallar, diskotek etc).
  - fler än två bostadslägenheter.

Branddörr mot utrymningsväg EI30 Sa (5:534). Lägre klass på dörr än vägg motiveras av att räddningstjänsten lättare kan bevaka dörren. Korridor i hotell ska vara utrymningsväg och egen brandcell.

Brandklassad dörr mot trapphus EI30 S200 (5:534).

Brandmotstånd 60 minuter – EI260, EI215 / EW60, EI60 

Branddörr i brandcell vid stort skyddsbehov, Br1, samt normal brandbelastning (≤ 800 MJ/m2 restauranger, kontor, skolor, affärer etc) (5:531). Exempelvis: 

 • tre eller fler våningsplan.
 • två våningsplan vid: 
  - hotell (dörr till hotellrum EI30 Sa)
  - vårdmiljöer mm (skolor, äldreboende, vårdcentral etc).
  - samlingslokal ≥150 personer (varuhus, sporthallar, diskotek etc)

 Vanliga tillämpningar:

 • Dörr mellan brandceller som inte är utrymningsväg.
 • Dörr till källare och vindsutrymmen.
 • Dörr till luft-/brandsluss

Brandmotstånd 120 minuter – EI2120, EI120

Förutsättningar lika EI60 men med brandbelastning ≤1600 MJ/m2 (gallerior och shoppingcenter). Även brandbelastning >1600 MJ/m2 (arkiv, bibliotek, lager) om byggnaden skyddas med automatisk sprinkler.

Till brandväggar rekommenderar Daloc ståldörrar. Brandvägg är förutom brandcellsgräns även bärande vägg vid brand.

 • Dörr i brandvägg vid skyddsbehov Br1, och brandbelastning ≤1600 MJ/m2.
 • Dörr i brandvägg vid skyddsbehov Br2, Br3 och brandbelastning >1600 MJ/m2.

Arkivdörrar rekommenderar Daloc i klass EI120 alternativt EI2120 även där skyddsbehovet ej så kräver.

 

Övergångsperiod för typgodkännande och CE-märkning

Under en 3-årig samexistensperiod kan antingen tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märk-ning branddörrar användas. Därefter, från den 1 november 2019, kommer CE-märkning av alla  branddörrar som säljs inom EU och Norge vara obligatorisk. Läs mer om CE-märkning»

Branddörrar från Daloc

I brandcellgränser är en branddörr en viktig komponent. I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Dalocs branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar är godkända i brandklasserna EI30 och EI60 för trädörrar samt EI30, A60 och A120 för ståldörrar.

 

Daloc - Branddörrar


Daloc T21/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

Daloc T21/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

30 min
Upp till Rw 27dB
Massivdörr av trä som passar bra i en rad offentliga miljöer där man kräver ljudreduktion 27dB.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T21

Daloc T24/48 Trädörr, Massivdörr

Daloc T24/48 Trädörr, Massivdörr

30 min
Upp till Rw 33dB
S200, Sa
Ljud- och branddörr av trä. Används i personalut­rymmen, idrottshallar, skolor, sjukhus och vårdcentraler.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T24

Daloc T25/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

Daloc T25/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

30 min
Upp till Rw 38dB
S200, Sa
Massiv trädörr för ut­rymmen där kravet­ på ljudreduktion är 38dB, samt­idigt­ som dörren måst­e vara brandskyddande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T25

Daloc T34/65 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

Daloc T34/65 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

30 min
Upp till Rw 43dB
S200, Sa
Massiv trädörr som med sin höga ljudreduktion (43dB) gör den användbar i bl a kontor, konferens­lokaler och på hotell.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T34

Daloc T40/65 Trädörr, Massivdörr, Tamburdörr

Daloc T40/65 Trädörr, Massivdörr, Tamburdörr

30 min
Upp till Rw 38dB
S200, Sa
Tamburdörr Daloc T40/65 av trä med känsla och stabilitet. Vanligaste användningsområdet är som entrédörr till lägenheter men Daloc T40 används även som hotellrumsdörr.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T40

Daloc T60/65 Trädörr, Massivdörr EI60

Daloc T60/65 Trädörr, Massivdörr EI60

60 min
Upp till Rw 38dB
S200, Sa
Massiv innerdörr i trä med brandklass EI60. Används som innerdörr i offentliga miljöer där höga krav på brandskydd ställs.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T60

Daloc TP Träparti, Glasparti

Daloc TP Träparti, Glasparti

30 min
Upp till Rw 43dB
Träpartiernas konstruktion är provad och typgodkänd i brandklass EI30 med ljudreduktion upp till 43dB. De kan monteras som sidoljus, överljus eller kombineras till systemväggar.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad TP

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

120 min, 60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Vår vanligaste och enklaste branddörr i stål, lämplig där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, industrilokaler, parkeringshu­s mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S60

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka

60 min
SS-EN 14351-1
Brandklassad lucka av stål. Vanliga exempel på användnings­områden är källare, vindar och industrilokaler.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S81

Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr

Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr

60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Brandklassad ståldörr i varmförzinkat utförande för industrilokaler, parkeringshus mm. Tillverkas även i rostfritt utförande för miljöer med höga krav på rostskydd som tex vägtunnlar och byggnader med aggressiv miljö.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S66

Daloc S67 (Y67) Ståldörr

Daloc S67 (Y67) Ståldörr

60 min
SS-EN 14351-1
Parbladig slagdörr av stål för industrilokaler, parkeringshus mm som kräver storlekar större än 30x30. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas branddörr S66.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S67

Daloc S88 Brandskjutport

Daloc S88 Brandskjutport

120 min, 60 min, 90 min
SS-EN 13241, SS-EN 16034
Brandskjutport konstruerad med dold skena och lodstängning som ger en mycket på­litlig funktion. Används i utrymmen inomhus där extra tå­lighet och stabilitet krävs och där dörren öppnas eller stängs endast ett få­tal gå­nger per dygn.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S88

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
"Modern" designad ståldörr avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor pga sin design och sin höga brandklassning och ljudreduktion. Är även lämplig som branddörr i lokaler där krav brandgastäthetsklass S200 krävs enligt Boverkets Byggregler BBR.

Standard- och maxmått etc se produktinfo.

Produktblad S30

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr. Som Y33 kan den erhållas med U-värde 1,0-1,9.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S33

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås som reglar dörrbladet i karmen på tre punkter.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S43

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

30 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk. U-värde 1,4-1,7.

Produktblad Y43

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

30 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål beklädd med träpanel på in- och/eller utsidan. Ett alternativ i miljöer där bostadsrättsföreningar vill ha moderna dörrar utan att göra avkall på den ursprungliga stilen.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad D43

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S63

Daloc S50 Arkivdörr

Daloc S50 Arkivdörr

120 min
Upp till Rw 43dB
Sa
Arkivdörr av stål i brandklass EI120 som används på kontor, hotell, institutioner o.d. där man vill skydda dokument etc mot brand.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S50

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S53

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S54

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

60 min
SS-EN 1627 RC 4
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
Högsäkerhetsdörr i inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd, ofta i kombination med skottsäkerhet och explosionsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

90 min
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

30 min, 90 min
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95