Brandregler för dörrar enligt BBR kap 5.

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. Vilka regler kring brandsäkerhet du behöver känna till och följa beror på ditt byggprojekt. När det gäller brandregler för dörrar är byggherrens ansvar omfattande och brandcellsgränser extremt viktiga. Kontakta oss tidigt i din byggprocess för rätt support hela vägen.

Se vilka dörrar som är relaterade till den här klassningen.

Byggherrens ansvar för brandsäkerhet (BBR 5:1) och (BBR 5:12).

Det är lagkrav att byggnader utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande (BBR 5:1) och att brandskyddsdokumentation upprättas (BBR 5:12). Vid installation av branddörrar som är typgodkända alternativt CE-märkta enligt EN 16034 anses byggherren uppfylla sitt ansvar.

Installeras branddörrar som inte är typgodkända eller CE-märkta enligt EN 16034 övertar byggherren hela ansvaret att säkerställa brandsäkerheten och att upprätta brandskyddsdokumentation. Enligt Boverket är det byggherrens ansvar enligt PBL att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls.

Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffrättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Läs mer på boverket.se.

Dalocs branddörrar.

I brandcellsgränser är en branddörr en viktig komponent. I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Dalocs branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar godkända i brandklasserna 30 och 60 minuter för trädörrar samt 30, 60 och 120 minuter för ståldörrar.

Förenklad dimensionering (BBR 5:111) alternativt analytisk dimensionering (BBR 5:112).

Vid byggnation uppfyller byggherren byggföreskrifterna när de allmänna råden i BBR följs – förenklad dimensionering (5:111).

Alternativt kan byggherren välja analytisk dimensionering (5:112). Denna används främst vid komplicerade och större byggobjekt. Analytisk dimensionering upprättas och dokumenteras av brandsakkunnig i varje enskilt objekt. Verifiering av byggnadens brandskydd görs genom följande metoder.

 • Kvalitativ bedömning
 • Scenarioanalys
 • Kvantitativ riskanalys

Verksamhetsklass (Vk) 1-6 (BBR 5:21).

Utrymmen ska utifrån avsedd verksamhet delas in i verksamhetsklasser, Vk (5:21). Indelning sker utifrån förväntad lokalkännedom, om utrymning kan ske på egen hand och om man förväntas vara vaken. Förhöjd brandrisk ger egen verksamhetsklass.

 • Verksamhetsklass (Vk) 1 – Industri, kontor mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 2 – Samlingslokaler mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 3 – Bostäder
 • Verksamhetsklass (Vk) 4 – Hotell mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 5 – Vårdmiljöer mm
 • Verksamhetsklass (Vk) 6 – Lokaler med ökad brandrisk, exempelvis trä- och pappersindustri

Byggnadsklasser (BBR 5:22).

Byggnader delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet (5:22).

Br0 – mycket stort skyddsbehov (Alltid analytisk dimensionering)

 • >16 våningsplan
 • Sjukhus
 • Större samlingslokaler
 • Lokaler för frihetsberövade

Br1 – stort skyddsbehov

 • tre eller fler våningsplan
 • två våningsplan om
  -Hotell, vårdmiljöer, förskola
  – Samlingslokal >150 personer på plan 2.

Br2 – måttligt skyddsbehov

 • småhus max 3 plan
 • två våningsplan där
  – fler än 2 bostadslägenheter och bostad, bostad/arbetsrum i vindsplanet
  – Byggnadsarea >200 m2, inte sektionerad med brandvägg
 • ett våningsplan där
  – samlingslokal >150 personer
  – vårdmiljöer

Br3 – litet skyddsbehov

 • övriga byggnader som inte klassas som Br0, Br1 eller Br2

Klassbeteckningar byggnadsdelar (BBR 5:231).

Byggnadsdelar delas in i följande klasser (5:231):

 • R – bärförmåga, tillämpas ej på dörrar.
 • E – integritet. Brand ska inte spridas genom dörren (byggnadsdelen) inom givet tidsintervall.
 • I, I2 – isolerförmåga. Maximal temperaturstegring dörrblad 180°C respektive karm 360°C inom givet tidsintervall.
 • W – värmestrålning. Begränsande främst vid stora glasade konstruktioner.
 • S200 – brandgastäthet dörrar (tidigare Sm). Står emot varm (200°C) och kall rök. För dörrar mot trapphus som är utrymningsväg krävs S200.
 • Sa –  brandgastäthet dörrar. Står emot kall (20°C) rök. För dörrar mot utrymningsväg som inte är trapphus räcker Sa.
 • C – dörrstängare. Branddörrar ska förses med dörrstängare. Undantag dörrar som förväntas vara stängda, exempelvis lägenhetsytterdörrar och dörrar till teknikutrymen.

Ytskikt (BBR 5:231).

Med ytskikt avses den yttre delen av en byggnadsdel eller av en beklädnad som kan bli utsatt för brandpåverkan i ett tidigt skede av en brand. Ytskikt delas in i följande brandtekniska klasser (5:231):

 • A1, A2, B, C, D, E – mått på brännbarheten. A1 högst klass, E lägst. Kombineras med följande tilläggsklasser (ej A1).
 • s1, s2, s3 – hur mycket brandgaser som avges. s1 avger minst mängd gas, s3 mest.
 • d0, d1,d2 – hur mycket brinnande droppar/partiklar som avges. d0 inga droppar,  d2 ingen begränsning.
 • K210 – europeisk klass för beklädnader (EN 14135).

Några ytskiktexempel:

Ytskiktskrav lokaler (BBR 5:521).

Ytskikten i en lokal får inte bidra till brandspridningen (5:521). Byggnadsdelar totalt understigande 20% av lokalens omslutningsarea är undantaget, exempelvis dörrar. För dessa byggnadsdelar gäller dock lägst ytskiktsklass D-s2,d0. Undantaget gäller ej utrymningsvägar och särskilda lokaler.

Stål- och trädörrar uppfyller normalt ytskiktsklass D-s2,d0

Ytskiktskrav utrymningsvägar och särskilda lokaler (BBR 5:522 och BBR 5:523).

I utrymningsvägar och särskilda lokaler gäller ytskiktskraven även för dörrar (5:522, 5:523).

 • Utrymningsvägar
 • Hälso- och sjukvård (verksamhetsklass 5C)
 • Förskolor (verksamhetsklass 5A)
 • Samlingslokaler för mer än 150 personer (verksamhetsklass 2B och 2C)
 • Lokaler med ökad brandrisk (verksamhetsklass 6)
 • Brandsluss, avskilda pannrum, storkök samt större garage

Branddörrar av stål uppfyller normalt ytskiktskraven i utrymningsvägar och ovanstående lokaler. Branddörrar av trä uppfyller inte ytskiktskraven*.

* Väggytor, inklusive dörrar, ska ha ytskikt av lägst brandtekniskt klass B-s1,d0 eller i vissa fall C-s2,d0. Ytskiktet fästs på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0. Vid förenklad dimensionering uppfyller trädörrar inte ytskiktskraven. Analytisk dimensionering i varje enskilt fall kan ge annat ytskiktskrav för dörrar, se Boverkets dnr 1234-428/2014.

Brandcell (BBR 5:242).

Avskild del av byggnad där brand inte kan spridas vidare till andra delar av byggnaden inom visst tidsintervall (5:242).

Beslagning branddörr i brandcellsgräns.

För att upprätthålla brandcellsgräns krävs att dörren är och förblir stängd vid brand. Lås och beslag som är brandklassade får därför bara monteras i den dörrmodell som har godkänts av certifieringsorgan. Dörrtillverkaren ska redovisa vilka lås och beslag som får användas. 

Uttjänt beslagning får endast ersättas av samma beslagsmodell. 

Brandklassade dörrar som normalt står öppna men som ska stänga vid brand förses med magnetuppställning och dörrstängning. Parbladig dörr måste förses med koordinator så att dörrbladen stänger i rätt ordning. Exempel på brandprovad och godkänd beslagning av dörrar från Daloc finns i foldern “Brandkrav dörrar”

Brandsektion (BBR 5:243).

En eller flera brandceller som är avskilda med brandväggar (5:243). Syftet med brandsektionering är att begränsa brandspridning i större byggnader även utan insats från räddningstjänst.

Brandvägg (BBR 5:244).

Brandvägg ska ha sådan stabilitet och bärförmåga att byggnader på endera sidan kan störta samman utan att brandväggens egenskaper avsevärt försämras (5:244). Daloc rekommenderar ståldörrar i brandväggar. Ståldörrar förhindrar brandspridning (integritet) mycket längre än aluminum- eller trädörrar som smälter alternativt brinner upp.

Dörr i utrymningsväg (BBR 5:334 och BBR 5:335).

I utrymningsvägar ska brandpåverkan från ytskikt minimeras. Daloc rekommenderar därför ståldörrar som inte bidrar till brandens utveckling. Passagemått i utrymningsvägar utgår från personantal (P) (5:334).

Personantal ≤ 150

 • Fri bredd i utrymningsvägar 0,90 meter.
 • Dörröppningen får dock ha fri bredd.

Personantal >150

 • Fri bredd i utrymningsvägar, ska vara minst 1,2 meter med  fri bredd dörröppningar som minst är 1,15 meter.
 • Vid mycket stora personantal kan större bredd komma att behövas.

Exempel:

 • Enkeldörr Daloc S66, fri bredd (karmdagbredd) max 1,41 meter. Se bild från Friends Arena ovan på lösning med enkeldörr och extra bred utrymningsväg.
 • Parbladig dörr Daloc S30, fri bredd (karmdagbredd) max 2,30 meter. Utrymning via aktivt och passivt dörrblad.

Vilka beslag som är tillåtna styrs av personantalet (P) som förväntas utrymma genom dörren (5:335):

För icke låsbara dörrar gäller följande:

Elektrisk öppning via nödöppningsknapp kan också tillämpas, samlingslokaler undantaget.

Säkerhetsdörr och utrymningsfunktion (BBR 5:335).

Vill man kombinera utrymningsfunktion dagtid med inbrottskydd nattetid kan låsningen exempelvis kopplas till belysningen (5:335).

Fler dörrlösningar finns, kontakta Daloc för ytterligare information.

Brandkrav byggnader (BBR 5:531, BBR 5:532 och BBR 5:232).

För byggnader ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan brandceller med avskiljande konstruktion (5:531 och 5:532). Med avskiljande konstruktion avses bjälklag och väggar inklusive genomföringar (5:232).

 • Byggnadsklass Br2 och Br3 utformas i EI30 (undantag finns).
 • Byggnadsklass Br1 enl tabell:

Brandkrav dörrar (BBR 5:534).

Branddörrar, -luckor och -portar ska utformas så att brandcellsgränser upprätthålls. Dörrar utformas i samma brandtekniska klass som väggen i brandcellsgräns (5:534). Undantag finns. Dörrar med krav på brandmotstånd EIXX kan utformas som EI215/ EWXX (5:2311). XX står för den tid i minuter som brandmotståndet motsvarar. Exempelvis:

 • EI60 kan utformas som EI215/EW60

A60 och A120 är svenska brandklasser för branddörrar av stål som fortfarande tillämpas som alternativ till motsvarande EI-klass (BBR 5:2311). Ladda ner information beträffande brandklassning av obrännbara dörrar 

Brandmotstånd 30 minuter – EI230, EI30.

Branddörr i brandcell vid skyddsbehov Br2 och Br3 (5:532). Exempelvis:

 • ett våningsplan om samlingslokal ≥150 personer (varuhus, sporthallar, diskotek etc) samt vårdmiljöer mm (skolor, äldreboende, vårdcentral etc).
 • två våningsplan vid:
  – byggnadsarea > 200 m2 om brandvägg saknas.
  – samlingslokal i markplan ≥ 150 personer (varuhus, sporthallar, diskotek etc).
  – fler än två bostadslägenheter.

Branddörr mot utrymningsväg EI30 Sa (5:534). Lägre klass på dörr än vägg motiveras av att räddningstjänsten lättare kan bevaka dörren. Korridor i hotell ska vara utrymningsväg och egen brandcell.

Brandklassad dörr mot trapphus EI30 S200 (5:534).

Brandmotstånd 60 minuter – EI260, EI215 / EW60, EI60.

Branddörr i brandcell vid stort skyddsbehov, Br1, samt normal brandbelastning (≤ 800 MJ/m2 restauranger, kontor, skolor, affärer etc) (5:531). Exempelvis:

 • tre eller fler våningsplan.
 • två våningsplan vid:
  – hotell (dörr till hotellrum EI30 Sa)
  – vårdmiljöer mm (skolor, äldreboende, vårdcentral etc).
  – samlingslokal ≥150 personer (varuhus, sporthallar, diskotek etc)

Vanliga tillämpningar:

 • Dörr mellan brandceller som inte är utrymningsväg.
 • Dörr till källare och vindsutrymmen.
 • Dörr till luft-/brandsluss, brandgastäthetsklass S200 (5:241).

Brandmotstånd 120 minuter – EI2120, EI120.

Förutsättningar lika EI60 men med brandbelastning ≤1600 MJ/m2 (gallerior och shoppingcenter). Även brandbelastning >1600 MJ/m2 (arkiv, bibliotek, lager) om byggnaden skyddas med automatisk sprinkler.

Till brandväggar rekommenderar Daloc ståldörrar. Brandvägg är förutom brandcellsgräns även bärande vägg vid brand.

 • Dörr i brandvägg vid skyddsbehov Br1, och brandbelastning ≤1600 MJ/m2.
 • Dörr i brandvägg vid skyddsbehov Br2, Br3 och brandbelastning >1600 MJ/m2.

Arkivdörrar rekommenderar Daloc i klass EI120 alternativt EI2120 även där skyddsbehovet ej så kräver.

Övergångsperiod för typgodkännande och CE-märkning.

Under en samexistensperiod kan antingen tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märkning branddörrar användas. Därefter kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och Norge vara obligatorisk. Läs mer om CE-märkning.

 

Tillbaka till regler och klassningar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer