Ljudreduktion och ljudisolering dörrar.

I takt med ökade nybyggnationer i bullriga innerstadsmiljöer stiger kraven på ljudisolering. Planering av lägenheter betyder mycket för den slutgiltiga ljudreduktionen. Med välisolerade ljuddörrar ökar arkitektens frihet när det gäller planlösningar. Detta gäller även i andra lokaler som kontor, sjukhus, skolor och hotell.

Här hittar du våra ljuddörrar.

BBR och ljudstandard SS 25267 och SS 25268.

Ljudkraven för bostäder är definierade i BBR (7:21) där man talar om ljudnivåskillnader. Det vill säga en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot ljud från ett annat utrymme. Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa, ljud från angränsande utrymmen samt ljud utifrån dämpas. BBR kompletteras av SS 25267 och SS 25268.

Om bättre ljudnivå i bostäder önskas än vad som är angivet i BBR kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25267. Ljudkraven i BBR (7:22) för lokaler är uppfyllda om ljudklass C enligt SS 25268 följs. Om bättre ljudnivå i lokaler önskas än vad som är angivet i BBR kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268.

Ljudklasser delas in i A, B, C eller D-klass där A är den bästa. Klass C motsvarar de minimikrav som ställs i BBR för nybyggda bostäder eller lokaler. Med varje steg uppåt eller nedåt förändras klassningens krav med +/– 5 dB.

 

Att välja rätt dörr för ljudreduktion.

Ljudklass för ljuddörrar har upphört, nu gäller ljudreduktion. Tidigare ljudklassning (R’w) av ljuddörrar upphörde 2015 (SS25267:2015). Nu redovisas dörrars ljudisolering/ljudreduktion med vägt ljudreduktionstal, Rw. Tidigare krav på dörr har ersatts av ett krav på hela skiljekonstruktionens ljudisolering tillsammans med storleken och planlösningen på rummet innanför.

Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion för dörr med 2–3 dB för att ta hänsyn till variationer i montage och utförande (SS 25267:2015).

 

Vad innebär ljudreduktion Rw?

Krav i laboratorium Rw
27dB (Samtal vid normal nivå kan höras och förstås)
33dB (Samtal vid normal nivå hörs svagt men kan avlyssnas)
38dB (Samtal vid normal nivå kan inte förstås, men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå)
43dB (Samtal kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt)
48dB (Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte)
53dB (Samtal, rop och skrik uppfattas ej av det mänskliga örat)

Här hjälper vi dig reda ut ljudkrav och ljudstandard.

Se filmen där vi förklarar ljudkomfort

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer