hallbarhet och kvalitet in i minsta detalj

Hållbarhetsredovisning

För oss är hållbarhetsarbetet en ständigt pågående process. Vår inställning är att en hållbar produktion är en förutsättning för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Därför gör vi kontinuerliga investeringar så att vi hela tiden kan minska vår miljöpåverkan. Vi utvecklar också en social hållbarhet genom en säker, rättvis, icke-diskriminerande och stimulerande arbetsplats.

Affärsmodell

Daloc-koncernen

Familjeföretaget Daloc är en väletablerad svensk industrikoncern som tillverkar och säljer klassade stål- och trädörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm. Företaget grundades 1943 och hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda.

koncernschema

Läs mer om Daloc-koncernen här»

Policy

Syfte

Att beskriva Daloc ABs hållbarhetsarbete i enlighet med den lagstadgade ÅRL rapporten för räkenskapsåret 2017.

Omfattning

Dalocs hållbarhetspolicy omfattar Daloc AB:s samtliga avdelningar och medarbetare.

Hållbarhetspolicy

Som ledande aktör och familjeföretag i tredje generationen ska Daloc driva utvecklingen mot en mer hållbar värld och miljö. Våra ägare, medarbetare, leverantörer och övriga samhället ska se att Dalocs hållbarhetsarbete bidrar till en hållbar värld. Hos oss sammanfattar vi håll-barhet utifrån tre perspektiv - finansiellt, ekologiskt och socialt. Sammantaget ska vårt arbete bidra till en mer hållbar värld inom områdena:

  • Miljö
  • Sociala förhållanden och personal
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption

 

Dalocs hållbarhetsarbete utgår från ägar- och styrelsedirektiv och ska ingå som en naturlig del i bolagets samtliga processer. Redovisningen ska vara väl underbyggd för att återge en korrekt bild av företagets hållbarhetsarbete.

Finansiell hållbarhet på Daloc

Som familjeföretag i tredje generationen har Daloc alltid fattat beslut ur ett långsiktigt perspektiv efter devisen: ska det göras något, ska det göras rejält.

 

Ägarna återinvesterar i verksamheten för att Daloc ska erbjuda säkra dörrar med hög kundnytta och kvalitet som skyddar människor och miljö.

 

Att ha kontroll på vår totalprocess, med ständiga förbättringar, skapar förutsättningar för ett hållbarare samhälle som samtidigt ska leda till ett ökat värde för Dalocs kunder.

 

Redogörelse av året:

Den starka konjunkturen på våra marknader i kombination med Dalocs säkra produkter, organisationens effektivitet och långsiktiga strategi har fallit väl ut under 2017. Vi har haft en hög beläggning i våra tillverkande enheter. Under året har vi färdigställt ännu en utbyggnation av en produktionsenhet, på 3400m2 med tillhörande maskinpark i Töreboda, för att ytterligare effektivisera / leverera till kunderna.

 

Samtidigt bevakar vi ständigt hur konjunkturen och regelverk förändras där vi är representerade och dess påverkan på Daloc. Vi ser dock att vår långsiktighet och ständiga förbättringsarbete innebär att vi är väl anpassade även vid effekter som skulle kunna påverka oss negativt.

Social hållbarhet på Daloc

Daloc är inte bara en arbetsgivare som tar sitt ansvar under själva anställningen. Vi tar vårt ansvar i hela kedjan. Daloc har alltid haft ett nära samarbete med skolor och universitet samt med kommuner och samhälle i de regioner där vi verkar. Genom att bland annat erbjuda människor möjligheter till praktik och arbeten, sponsra idrottsföreningar, anordna examensarbeten, vara aktiv part i utformandet av utbildningar mot teknik och anordna studiebesök tar vi vårt ansvar för en hållbar värld. Samtidigt strävar Daloc alltid efter att ha heltäckande processer för att säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare. Daloc säkerställer att våra leverantörer lever upp till samma krav som vi ställer på oss själva. Detta genom att upprätthålla en tät dialog och målet att alla våra leverantörer undertecknar och lever upp till Dalocs Code of Conduct.

 

På Daloc motverkar vi korruption genom att ha inbyggda strukturer som eliminerar risken för bestickning och korruption i förhållande mot våra kunder. Daloc försörjnings- och distributionsled/kedja sker inom ett begränsat område vilket möjliggör att vi har en god överblick över våra risker samt kan minimera dessa.

 

Redogörelse av året:

Under året har vi sett en god orderingång med god produktivitet. Vi har lyckats att bibehålla en låg sjukfrånvaro. Daloc förhåller sig således väl i förhållande till tillgänglig jämförbar statistik. Detta i synnerhet med tanke på att vi har en stor andel på arbetarkollektivet som i jämförbara branscher har en klart högre sjukfrånvaro.

 

Dalocs övergripande mål är en total sjukfrånvaro (kort- och lång sjukfrånvaro) på max 3,5% per år.

 

  2015 2016 2017
Daloc* 4,10%      3,90%      3,54%
Jmf. Riket**     4,10% 4,40% 4,40%***


* Total sjukfrånvaro arbetare och tjänstemän per år.
** Källa: FOLA 2017, Svenskt Näringsliv. Uppgifterna avser arbetare och tjänstemän i privat sektor. Underlaget utgörs av Svenskt Näringslivs tidsanvändningsstatistik vilken omfattar ett urval av ca 150 företag och 130.000 arbetstagare. *** 2016 år siffra då statistik för 2017 ej fanns tillgänglig vid upprättandet av denna rapport.

 

I världen har vi sett en stark konjunktur och arbetstillfällena i Sverige är många, samtidigt som tillströmningen till teknikutbildningar minskar. För att kunna kompetensförsörja över tid har vi under året därför startat upp en rad aktiviteter på såväl lokal som regional nivå för att utöka teknikintresset liksom interna processer med att höja samtliga kompetensnivåer i företaget.

 

Daloc har under året implementerat en uppförandekod som klargör våra förväntningar på potentiella och befintliga leverantörer till Daloc. Under året har uppförandekoden förmedlats och signerats av utvalda kritiska leverantörer. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018 och där slutmålet är att alla leverantörer ska arbeta enligt Dalocs Code of Conduct, som utgår från FN:s tio principer om Global Compact. Vi vill att våra leverantörer främjar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i de samhällen de verkar i. Vi är övertygade om att en hållbar utveckling kan uppnås tillsammans med leverantörer som delar våra värderingar.

Ekologisk hållbarhet på Daloc

Daloc producerar säkra dörrar med en tillverkning som har ett högt tekniskt inslag för att hålla en hög effektivitet samtidigt som vi ska minska resursslöseri och miljöpåverkan. Dalocs produkter är BASTA-registrerade, rekommenderade / accepterade i Sundahus och Byggvarubedömningen samtidigt som flera av våra trädörrar är FSC-certifierade.

 

Vi arbetar med tredjepartsgodkännanden för att oberoende parter ska verifiera att angivna egenskaper hos våra dörrar är korrekta. I koncernens bolag har vi en hög ekologisk medvetenhet och vi väljer att ha så mycket som möjligt samlat under samma tak och undviker onödiga transporter. Dalocs säkra dörrar har en lång livslängd och låg livscykelkostnad. Våra produktionsanläggningar inom träbearbetning energiåtervinner spillmaterial och på så sätt undviker vi att årligen köpa annan uppvärmning på 3,9 MWh.

 

Daloc AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och avser verkstadsindustri med ytbehandling enligt tillstånd från Länsstyrelsen. Beslutet från Länsstyrelsen innefattar bland annat begränsningar i hur mycket lösningsmedel som får släppas ut till luft, skorstenshöjder, ljudnivåer från fabriken och mängd plåtyta som får lackeras. Daloc AB är ISO 14001-certifierad sedan 2001 och arbetar kontinuerligt med miljö- och kvalitetssäkrade aktiviteter.

 

Redogörelse av året:

Med vårt resursmedvetna angreppssätt sedan start, ständiga återinvesterings- och förbättringsarbete minskar vi vår miljöpåverkan i samhället. Under 2017 gjordes omfattande investeringar i vår fabrik i Töreboda vilket kommer att resultera i att denna del av fabriken minskar sitt behov av el med 60%. Detta motsvarar 100 MWh/år (vilket i jämförelse är den totala energiförbrukningen för fyra svenska genomsnittliga villor (med direktel) under 1 år).

 

20% av Daloc ABs totala energiförbrukning består av överskottsvärme från Dalocs trädörrsfabrik i form av biobränslen. Merparten av Daloc ABs totala energiförbrukning är elkraft för drift av maskiner och utrustning.

 

De risker som är kopplade till den tillståndspliktiga delen av verksamheten hanteras i enlighet med vårt ledningssystem. Daloc fullföljer detta genom kvartalsvis återkommande uppföljningar, internrevisioner en gång per år samt kontroll av förbrukad mängd kemikalier varje halvår.

 

Ladda ner Hållbarhetsredovisning som pdf här »