Hållbarhet på Daloc.

Hållbarhet på Daloc.

”Ska man göra något så ska man göra det rejält.” Det var så Dalocs grundare, John W Johansson, uttryckte sin affärsfilosofi. Än i dag jobbar vi enligt samma princip. Kvalitet och långsiktighet lönar sig. Inte bara för våra kunder. Utan även för vår gemensamma miljö.

Daloc och de Globala målen.

FN har tagit fram 17 Globala mål för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals SDG). Under 2020 och 2021 har Daloc valt att jobba med tre av dem eftersom de berör vår verksamhet konkret.
Dessa tre globala mål är 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 12 Hållbar konsumtion och produktion

Våra hållbarhetsmål till 2025.

 • Minska CO2-utsläpp från vår tillverkning och våra lokaler med minst 50% jämfört med 2019.
 • Minska CO2-utsläpp från våra transporter per körd mil med minst 50% jämfört med 2019.
 • Fortsätta att tillverka och sälja dörrar med lång hållbarhet som bidrar till en cirkulär bygg- och fastighetssektor.
 • Fortsätta att arbeta för en säker arbetsmiljö med nollvision för arbetsskador som leder till sjukbesök. Följa upp att leverantörer följer uppförandekoden de signerat.
Personer cyklar över göta kanal
Solpaneler på tak
Träspill
Målningssystem i fabrik
Utlastning av dörrar med truck
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
/4
Solceller på taket till stål- och trädörrsfabriken i Töreboda bidrar till el. All övrig el vi köper är 100% förnybar.
Spill från vår trädörrsproduktion används för att skapa värme. Våra båda trädörrsfabriker är självförsörjande på uppvärmning. Överskottsvärmen går till huvudkontoret och ståldörrsfabriken i ett internt fjärrvärmesystem .
Våra unika målningssystem ger dig möjlighet att välja både stål- och trädörrar som är målade med vattenburen och därmed miljövänlig färg.
Alla våra truckar är eldrivna och laddas med 100% förnybar el. Över hälften av våra dörrtransporter i Sverige sker med bilar tankade med HVO100.

Exempel på genomförda hållbara åtgärder:

 • Solceller på taket till stål- och trädörrsfabriken i Töreboda bidrar till el.
 • All övrig el vi köper är 100% förnybar.
 • Självförsörjande på uppvärmning i trädörrsfabrikerna i Kärsta och Töreboda. 
 • Egenproducerad fjärrvärme värmer ståldörrsfabriken och
  huvudkontoret i Töreboda.
 • Alla dörrar i Töreboda målas med vattenburen färg.
 • Över hälften av våra dörrtransporter i Sverige sker genom tankning av HVO100.
 • Våra ståldörrar kan återbrukas och sedan återvinnas till 97%.
 • Våra trädörrar kan återbrukas och sedan energiåtervinnas.
 • Våra dörrar är godkända att ingå i Svanenmärkta hus.
 • Ståldörrar för återbruk.
 • Alla trädörrar i Töreboda kan fås med FSCMix70%.

5 frågor till Aida Bandic, kvalitets- och miljöchef på Daloc.

Att dörrar från Daloc ska hålla länge är en självklarhet. Men de ska också vara hållbara ur ett miljöperspektiv. Aida som är vår kvalitets- och miljöchef vet hur allt hänger ihop.

När började Daloc jobba med hållbarhet?

– Daloc flyttade hit till Töreboda 1956 och redan från början var det viktigt för oss att ta hänsyn till orten och de boende. Det har alltid varit självklart för oss att inte förorena naturen och ställa till problem för de människor som bor här, många av dem är ju våra arbetskamrater. Man kan säga att vi jobbade hållbart redan från början fast begreppet inte fanns då, och det gör vi fortfarande. Fast nu är utmaningarna naturligtvis nya.

Hur är det att vara ett stort företag på en liten ort?

– I ett globalt perspektiv är vi små men i vår region är vi stora. Vi har närmare fyrahundra medarbetare så det är viktigt för oss att ta ansvar och verka för ett levande samhälle på orten. Vi gör det på olika sätt, inte minst genom att erbjuda arbetstillfällen och använda lokala leverantörer. Men vi sponsrar även olika ungdomsverksamheter och evenemang, vi erbjuder praktikplatser, exjobb och andra skolarbeten, och så hjälper vi människor att få in en fot på arbetsmarknaden.

Hur ser Dalocs hållbarhetsmål ut?

– Vi har flera mål men de två stora målen är att halvera koldioxidutsläppen från vår tillverkning och våra transporter fram till 2025 i jämförelse med 2019. Sen har vi en nollvision för arbetsskador som vi kontinuerligt jobbar med, och så följer vi upp så att våra leverantörer följer den uppförandekod de har skrivit under.

Är målen kopplade till FN:s globala mål?

– Ja, vi har valt att fokusera på de globala mål som berör vår verksamhet konkret. Daloc har alltid jobbat långsiktigt och det har varit en framgångsfaktor för oss. I ett hållbarhetsperspektiv betyder det att vi kan vara med och utveckla byggsektorn så att den blir mer hållbar och cirkulär. Vi vill bidra till att både människor, miljö och samhälle mår bra under lång tid framåt.

Vad är du stoltast över i ditt jobb?

– Jag är stolt över att Daloc alltid har jobbat med hållbarhetsfrågor lokalt och vi nu utvecklar det arbetet. Vi har kommit igång med väldigt mycket nytt på senaste tiden, vi producerar egen el från solceller på våra tak, vi skapar mer egen värme och vi använder fossilfritt bränsle, HVO100, i en stor del av våra dörrtransporter. Jag är stolt över att vi tar den här frågan på allvar för den är väldigt viktig för oss alla. Vi är inte framme än, men resan har börjat.

Långsiktigt hållbarhetsarbete.

Långsiktighet har alltid varit vårt ledord och en framgångsfaktor. Denna långsiktighet har vi glädje av när vi är med och utvecklar byggsektorn för att den ska bli mer hållbar och mer cirkulär. Vi vill bidra till att människor, miljön och vårt samhälle mår bra under mycket lång tid framåt.

Miljö- och hållbarhetspolicy.

Dalockoncernens produkter och tjänster ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och miljö. Utformning och metoder väljs så att Daloc medverkar till ett starkt och ekologiskt uthålligt samhälle.
Verksamheten bedrivs på ett sätt så att naturresurserna långsiktigt inte ska påverkas negativt. Vi arbetar ständigt för att optimera vår energiförbrukning och minimera vårt avfall. Vi håller minst lagars och förordningars krav på vår inverkan i fysisk och psykisk miljö, internt och externt. Vi tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, underleverantörer, kunder eller på annat sätt påverkas av företaget. Vi väljer lokala och regionala aktörer i leverantörskedjan, både avseende produkter och tjänster när möjlighet finns. Vi ställer krav på våra leverantörers uppförande genom vår obligatoriska uppförandekod (CoC). 
Våra finansiella resurser sköts med fokus på långsiktighet, så att företagets framtid säkras på bästa sätt och att vi kan leva upp till våra ägares avkastningskrav. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Solpaneler på tak hos Daloc

Vi bidrar till samhället vi lever i.

Daloc har alltid haft ett nära samarbete med skolor och universitet samt med kommuner och övriga samhällsfunktioner i de regioner där vi verkar.

Vi vill bidra till ett starkt och levande lokalsamhälle genom att erbjuda möjligheter till jobb, praktik och examensarbeten, genom att sponsra föreningar med organiserad ungdomsverksamhet och anordna studiebesök samt att vara aktiv part i utformandet av teknikutbildningar.

Från och med 2021 ska föreningar som sponsras av Daloc verka för att deras ungdomsverksamhet bedrivs i enlighet med FN:s barnkonvention.

Foto: Helenaskolans "Team Daloc" i First Lego League.

personer bygger med lego

Alla våra medarbetare är lika viktiga.

Våra dörrar har ett syfte och det har vårt företag också. Att måna om våra kunder, om samhället där vi verkar och alla som dagligen använder våra dörrar. Och att ta hand om våra medarbetare. Att se till att de mår bra och får rätt förutsättningar för att kunna utvecklas på sikt. Utan dem skulle det inte bli några dörrar.

I vårt företag ska alla behandlas lika oavsett kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Alla ska ha lika rättigheter avseende arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Vi ska alla se till att kraven enligt arbetsmiljölagen och därtill knutna förordningar och föreskrifter uppfylls såsom ett minimikrav. Och vi arbetar tillsammans för en utökad delaktighet i arbetsprocessen.

Arbetsmiljöpolicy.

Daloc-koncernens produkter och tjänster ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och prestanda. Arbetsmiljön utformas så att Daloc är och förblir en säker och stimulerande arbetsplats med motiverade medarbetare.
Vi ska alla se till att kraven enligt arbetsmiljölagen och därtill knutna förordningar och föreskrifter uppfylls såsom ett minimikrav. Vi arbetar tillsammans för en utökad delaktighet i arbetsprocessen. 
Skyddskommittén ansvarar för att årsvis precisera och kontinuerligt följa upp mätbara mål, exempelvis tillbud och olycksfall. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Kvalitet sedan 1942.

Sedan starten 1942 har vi ägnat oss åt utveckling. Både när det gäller våra produkter, våra medarbetare och vår produktion. Detta har gett oss kostnadseffektiva lösningar med en mycket hög kvalitetsnivå och leveranssäkerhet. Det är grunden i vår kvalitetspolicy.

Kvalitetspolicy

Daloc ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter leverans av produkter med rätt kvalitet, personal med rätt kompetens och ett högt servicetänkande i alla led.
Varje levererad order ska vara en rekommendation till en ny order. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Person arbetar med dörr

Dörrar med ett syfte.

Våra dörrar är tillverkade på ett miljömässigt hållbart sätt för att på olika sätt göra nytta, till exempel att stoppa eldsvådor, oväsen och inbrottstjuvar.

De är också gjorda för att vara hållbara. Det är inte ovanligt att våra ståldörrar överlever byggnaden de sitter i och då kan de återbrukas. Eller återvinnas till 97 procent.

Daloc dörr med märke

Dörrarnas livscykel.

Genom att ta reda på vilka steg i produktionskedjan som har störst miljöpåverkan, kan vi som företag rikta våra ansträngningar åt rätt håll och bidra till att minska negativ miljöpåverkan.

Detta gäller både vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder. Dalocs arbete med livscykelperspektiv ingår som en del av ledningssystemet för ISO 14001.

Du kan fördjupa dig i våra stål- och trädörrars livscykel i broschyren "Dörrarna , verksamheten och hållbarheten" nedan.

Återbruk

Nu finns möjligheten att köpa ståldörrar för återbruk direkt från Daloc. Merparten av de aktuella dörrarna har skickats till kunder men återkommit till Daloc av någon anledning. Det kan handla om mindre fraktskador, dörrar som visats vara i fel storlek, fel färg eller något annat som gör att denna dörr inte behövs. Med återbruk menar vi alltså att vi tar vara på dörrar som inte funnit sin rätta plats utan kommit åter till vår fabrik.

Ikon för återbruk

Cirkulära flöden på Daloc.

Resultatet av livscykelanalysen för varje produkt redovisas i en så kallad produktvarudeklaration - Environmental Product Declaration (EPD). I våra EPD visas miljöavtrycket för råvaror, transporter till Daloc, tillverkning samt transporter till kund (A1–A4).

Våra cirkulära flöden beskrivs utförligt i broschyren "Dörrarna , verksamheten och hållbarheten" men här är en översikt.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
/7
Här är en översikt för våra cirkulära flöden.
De viktigaste råvarorna i Dalocs dörrar är stål och trä. Vi ställer höga krav på våra stålleverantörer. Våra trädörrar kan erhållas certifierade enligt FSC:s regler för ansvarsfullt skogsbruk.
Vi väljer alltid lokala och regionala leverantörer när det är möjligt. Då minskar vi antalet kilometer som varorna behöver fraktas. Och så stöttar vi företag och bidrar till ett välmående lokalsamhälle.
Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra energibehov och optimera våra processer i våra produktionsanläggningar.
All tillverkning sker i Sverige nära våra huvudmarknader. Merparten av våra transporter utförs av ett lokalt åkeri som bara tankar HVO100. Det minskar CO2-utsläppen med 30–90% jämfört med fossil diesel.
Vi utvecklar och tillverkar dörrar som ska hålla mycket länge. Det går bra att återbruka dörrarna. Lås och tätningslister kan enkelt bytas ut för att öka dörrens livslängd.
Dörrar från Daloc går bra att återbruka eftersom de håller länge och är enkla att demontera. Efter många års användning kan i princip hela dörren återvinnas. Trädörrar kan energiåtervinnas och ståldörrar materialåtervinnas.

Svanenmärkta byggnader och andra miljödatabaser med Daloc-dörrar.

Vi vill förenkla för dig som vill välja hållbara dörrar till dina projekt. Därför hittar du våra dörrar i nedanstående miljödatabaser. Det är en effekt av vårt miljöarbete och av att våra produktionsmetoder är anpassade för att medverka till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Du kan även välja våra dörrar i Svanenmärkta byggnader.

Vill du veta mer om hållbarhet?

Har du frågor om vårt arbete för miljö och hållbarhet? Hör av dig till mig så berättar jag mer.

Aida Bandic
Kvalitets- och miljöchef

010 351 90 07