Vår visselblåsartjänst.

Daloc-koncernen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett system för att minska risken för att oegentligheter och missförhållande sker i ett tidigt skede. Den är viktig för att värna om en god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Så här rapporterar du ett missförhållande.

Det finns tre sätt att rapportera misstänkta missförhållanden: 1) genom att använda visselblåsarverktyget "WhistleB" som Daloc är anslutet till, 2) muntligen per telefon eller vid ett fysiskt möte och 3) genom anmälan direkt till en myndighet. Läs mer i Dalocs Visselblåsarpolicy nedan.