Att utvärdera och godkänna branddörrar – en lång process.

För att man ska kunna vara säker på att branddörrar håller vad dörrtillverkaren lovar, måste de gå igenom en rad tuffa tester och utvärderingar hos ett godkänt oberoende testinstitut. Kraven är hårda och vägen till en godkänd branddörr är lång, byråkratisk och kostsam. Man kan dela upp processen i tre steg.

Steg 1 – Provning.

Dörren testas i ett fullskaleprov i anpassade brandugnar med realistisk brandutveckling. Till grund för testerna ligger provningsstandard EN 1634-1. Den specificerar bland annat hur dörrar ska monteras i olika sorters standardväggar i ugnen och hur spel ska mätas och beräknas. Även hur temperaturen och resultaten ska tolkas framgår av den här standarden.

Steg 2 – Utvärdering av resultat.

Variationerna man får göra på en dörrmodell baserat på ”direct application” i EN 1634 är väldigt begränsade, därför finns ytterligare tillämpningsstandarder, Extended Application Standards. Dessa standarder definierar vad som får ändras, tas bort eller läggas till. Även om dessa standarder inte täcker in alla tänkbara variationer på en dörr så finns det ändå tusentals regler att ta hänsyn till.

Så efter avslutade provningar tar testinstitutet med hjälp av dörrtillverkarens underlag fram en Extended Application Report som baseras på någon av standarderna ur EN 15269-serien. Om det är en ståldörr så baseras rapporten på standarden för ståldörrar EN 15269-2, för trädörrar gäller standarden EN 15269-3 och så vidare.

I rapporten definieras vilka utföranden och med vilka variationer dörren uppnår vissa brandegenskaper.

Att ta fram den här dokumentationen är både tidsödande och kostsam eftersom det krävs formell expertis från ett oberoende provningsinstitut. Rapporten är endast giltig om den tas fram och sammanställs av testinstitutet.

I utvärderingsfasen tar testinstitutet även fram en klassifikationsrapport, Classification Report i enlighet med klassifikationsstandard EN 13501-2. I rapporten definieras vilka brandklasser aktuell dörrmodell uppnår, med de givna villkoren som gavs i Extended Application Report.

Steg 3 – Godkännande och certifiering.

Processen för att godkänna en dörr varierar beroende på om det är en innerdörr eller ytterdörr.

Innerdörr: Ett godkännande utfärdas nationellt. Reglerna kan variera från land till land inom EU.

Ytterdörr med brandegenskaper: Här utfärdas ett CE-certifikat, Certifikate of Constancy of Performance. Det får endast utfärdas av ett anmält organ i enlighet med den harmoniserade produktstandarden EN 16034. Dörrtillverkaren måste ha ett dokumenterat system för Factory Production Control, FPC. Anmält organ ansvarar för att regelbunden extern tillverkningskontroll utförs hos dörrtillverkaren.

Notera: Anmält organ (Notified Body) och Testinstitut (Notified Testing Laboratory) måste vara helt separata enheter.

Får man ändra specifikationer på en testad dörrmodell?

Variationerna man får göra är begränsade och framgår av Klassifikationsrapporten. Vilka variationer som tillåts beror på många aspekter. Till exempel vilken typ av dörr det är frågan om (trä, metall eller skjutport), om overrun uppnåtts, hur mycket dörren böjt sig under provet och hur dörren är utformad. Annat som påverkar är vilken typ av brandklass som avses.

Man kan alltså inte generellt säga vad som får variera på en dörrmodell, utan det varierar dels av enskilda provningsresultat men också hur gediget provprogram dörrtillverkaren genomfört.

Stor skillnad på trä- och ståldörrar.

Ståldörrar kan förhindra brandspridning (integritet) mycket längre än aluminium- eller trädörrar som smälter alternativt brinner upp. En branddörr av stål står i normalfallet emot flera timmars fullt utvecklad brand utan att rasera. Trädörrar klarar brandprov under 30 eller 60 min beroende på brandklass. I bästa fall uppnås viss ”overrun” men utgör i så fall endast några minuter, därefter rasar trädörren samman.

Trädörrar som inte uppfyller kraven för typgodkännande utan har egendeklarerade konstruktionsskyltar ”baserad på typgodkänd konstruktion” eller motsvarande kreativa skrivningar, kan förväntas ha betydligt sämre brandmotstånd än motsvarande ståldörr.

Kom ihåg: Daloc använder aldrig egenskyltning som ersättning till typgodkännande vare sig på trä- eller ståldörrar.