Branddörrar ska vara godkända/certifierade.

Byggreglerna kräver att byggnader utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande och att brandskyddsdokumentation upprättas. Det betyder att du som byggherre uppfyller ditt ansvar om du installerar branddörrar som är CE-certifierade enligt EN 16034, alternativt typgodkända om det är innerdörrar.

Om du däremot installerar branddörrar som inte är godkända eller certifierade så övertar du hela ansvaret, både för att säkerställa brandsäkerheten och för att upprätta brandskyddsdokumentation.

Kom ihåg: Du kan straffas med böter eller fängelse om det inträffar en olycka som beror på att kraven inte har uppfyllts när byggnaden har tagits i bruk. 

Dalocs dörrar uppfyller kraven.

Dalocs säkra dörrar uppfyller alla ovanstående krav. Vi testar alltid våra dörrars prestanda hos oberoende testinstitut.

Kom ihåg: Ändringar eller efterbearbetning av dörren täcks inte av CE-certifikat eller typgodkännanden. En dörrtillverkare eller certifikatsinnehavare har därför inte rätt att godkänna avsteg från certifikatet, vid efterbearbetning är det du som byggherre som tar risken.

Varför certifikat? 

Det finns två viktiga anledningar till att dörrar certifieras. Dels för att en oberoende tredje part ska säkerställa och godkänna konstruktionen. Dels för att säkerställa att produktkraven uppfylls över tid genom att fortlöpande utföra tillverkningskontroller.