Brandklasser för dörrar.

Man kan dela in brandklasser för dörrar i tre huvudkategorier:
Reaction to fire – reaktion vid brandpåverkan i brandens inledningsskede. Resistance to fire – brandmotstånd vid fullt utvecklad brand. Smoke Control – brandgastäthet.

Kategorierna kompletterar varandra och det är helheten som är det viktiga. Även om en branddörr har ett bra brandmotstånd kan brandgastätheten vara undermålig. I flera europeiska länder är det numera lagkrav på både brandmotstånd och brandgastäthet för lägenhetsdörrar.

Så här tolkar du brandklassernas koder.

Reaction to fire.

Brandpåverkan beskriver hur en byggnadsdel påverkas av brand i ett inledande skede, exempelvis ett ytskikts förmåga att motstå öppen låga. I publika miljöer och i utrymningsvägar är det extra viktigt med byggmaterial som är svårantändliga. Ståldörrar har i normalfallet mycket bättre ytskiktsklass än trädörrar, men det kan även variera på ståldörrar.

Ytskikt delas in i följande brandtekniska klasser:

A1, A2, B, C, D, E, F – mått på brännbarheten. A1 högst klass, F lägst. A1 och A2 definieras som ej brännbart material.

s1, s2, s3 – hur mycket brandgaser som avges. s1 avger minst, s3 mest.

d0, d1, d2 – hur mycket brinnande droppar/partiklar som avges. d0 inga droppar, d2 ingen begränsning.

De här klasserna (utom A1) kombineras till en kod som kan se ut så här: A2-s1,d0

Notera: En ståldörr från Daloc uppnår klassen för obrännbarhet, A2-s1,d0, alternativt den något lägre klassen B-s2,d0, beroende på vilket ytskikt som önskas. Trädörrar uppnår vanligtvis den betydligt lägre ytskiktsklassen D, eller i bästa fall C.

Resistance to fire.

Brandmotstånd beskriver en byggnadsdels förmåga att motstå en fullt utvecklad brand.

E – integritet. Brand ska inte spridas genom dörren (byggnadsdelen) inom

givet tidsintervall. För utvärdering av dörrar i brandprov gäller att flammor inte får uppstå längre tid än 10 sekunder.

Det finns även två tolkar (testverktyg) för utvärdering. Dels 25 mm tolk som inte får komma igenom eventuella öppningar i konstruktionen, dels 6 mm tolk som inte får komma igenom dörrkonstruktionen på en sträcka av 150 mm.

Ytterligare utvärdering av integritet i kombination med isolerförmåga sker med hjälp av en bomullstuss som placeras över ett misstänkt varmt ställe på dörren under 30 sekunder. Om bomullstussen tar eld eller börja glöda är provet underkänt.

I – isolerförmåga. Gäller byggnadsdelar generellt. Det är vanligt att även dörrar föreskrivs med kravet I men enligt europeiska klassningssystemet finns inte den klassen för dörrar utan endast i vissa nationella klassningssystem. För dörrar gäller i stället: 

I2 – isolerförmåga för dörrar. I2 tillämpas i hela Europa förutom Belgien som använder I1.

Maximal temperaturstegring för dörrblad är 180°C inom givet tidsintervall. Medeltemperaturökningen på ett dörrblad får inte vara mer än 140°C.

Maximal temperaturstegring för karmen är 360°C.

W – värmestrålning. Maximal strålningsvärme är 15 kW/m2. Begränsande främst vid stora glasade konstruktioner.

C – självstängning. I händelse av brand är det förstås av största vikt att eventuellt uppställda branddörrar slår igen och stängs korrekt när brandlarmet löses ut. C delas in i 5 klasser, C0 – C5 där C5 är högsta klassen där en dörr utvärderats mot 200 000 öppnings-/stängningscykler. Samtliga våra dörrmodeller uppfyller C5.

R – bärförmåga, tillämpas ej på dörrar.

M – mekanisk påverkan, tillämpas ej på dörrar.

Klasserna kombineras vanligtvis.

Exempelvis betyder EI230 att integritet och isolerförmåga ska upprätthållas under 30 minuter. EI215/EW60-C5 betyder krav på integritet och isolerförmåga under 15 minuter, integritet och strålningsskydd under 60 min samt att dörren ska klara minst 200.000 öppningscykler.

Smoke Control.

Brandgastäthet. Inandning av giftig brandgas och rök är den vanligaste dödsorsaken vid bränder, inte elden i sig. Brandgastätheten S är dörrens förmåga att reducera rökläckage från ena sidan till den andra.

Sa – brandgastäthet dörrar. Står emot kall (20°C) rök.

S200 – brandgastäthet dörrar (tidigare Sm). Står emot varm (200°C) och kall rök.

För dörrar i bostäder som vetter mot trapphus krävs S200 i flertal europeiska länder. Daloc rekommenderar alltid S200 på lägenhetsdörrar oavsett lagkrav eller ej.

Notera: Merkostnaden för att uppnå S200 är låg när du väljer en dörr från Daloc.

Dörrar med klass Sa har genomgått tester vid röktemperaturen 20°C och tryckskillnad på 25 Pa. Maximalt tillåtet läckage för Sa är ca 15 m3/h för enkeldörrar och 24 m3/h för pardörrar. Klass S200 har testats vid 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Den tillåtna läckagenivån är 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för pardörrar. Om en dörr uppfyller klass S200 uppfyller den även Sa.

Kom ihåg: Oavsett lagkrav så rekommenderar Daloc alltid brandgastäthet för lägenhetsdörrar till bostäder. Där är det oerhört viktigt att giftig brandgas inte sprider sig till de boende.