Så vet du att dörren är godkänd mot brand.

Det är bara oberoende institut (ackrediterade eller anmält organ) som får godkänna brandklassade dörrar. De kontrollerar att både dörrtillverkarna och deras produkter uppfyller EU:s regler.

Institutet kontrolleras och godkänns i sin tur av en myndighet. Varje land har en egen, du hittar alla anmälda organ i EU:s publika databas NANDO.

Kom ihåg: Du som byggherre har ett stort ansvar. Om du accepterar ett brandprov eller intyg om brandprestanda som gjorts av en dörrtillverkare istället för ett godkännande från ett anmält organ så övertar du ansvaret för att dörrens brandskydd upprätthålls.

Gör ett säkert val

Daloc publicerar giltiga certifikat på vår hemsida och varje godkänd dörr märks på den kant där gångjärnen sitter. I Danmark märks även karmen.

Det här krävs för att en dörr ska vara godkänd:

Innerdörrar: Ska ha ett nationellt godkännande. Det här krävs i olika länder:

Sverige och Norge kräver ett typgodkännande, exempelvis från RISE. Danmark kräver ett produktcertifikat, exempelvis från DNV. Tyskland kräver godkännande av DIBT. För samtliga europeiska länder gäller även CE-märkning via ETA.

Notera: Innerdörrar får ännu inte CE-märkas utifrån den europeiska standarden EN 14351-2. Men innerdörrar kan ändå CE-märkas via det så kallade ETA-spåret.

ETA (European Technical Assessment) kan tas fram av ett Technical Assessment Body för produktgrupper som saknar harmoniserade produktstandarder, exempelvis innerdörrar. För innerdörrar av stål med brand- och rökgasmotstånd finns ett European Assessment Document, EAD. Baserat på det kan ett anmält organ, till exempel ift Rosenheim, utfärda ett CE-certifikat för aktuell innerdörr.

Ytterdörrar utan brandegenskaper: Ska CE-märkas mot den harmoniserade produktstandarden EN 14351-1 avseende väsentliga egenskaper (essential characteristics), till exempel ljudreduktion, U-värde och lufttäthet.

Prestandan ska mätas eller beräknas av ett så kallat Notified Testing Laboratory, men den certifieras inte. Den egendeklareras i stället av tillverkaren (CE-märkning av dörr och prestandadeklaration). Detta eftersom egenskaperna som ska redovisas enligt EN 14351-1 lyder under AVCP* system 3. 

*Det finns fem olika system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukters prestanda inför upprättande av prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen. Systemen anger vilka uppgifter tillverkaren själv ska utföra och vilka uppgifter som ett anmält organ ska utföra på tilverkarens uppdrag. Systemet förkortas på engelska till AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance).

Notera: Endast de väsentliga egenskaperna får CE-märkas, de framgår av produktstandardens ZA-bilaga*. En del andra relevanta egenskaper som omnämns i EN 14351-1, exempelvis inbrottsskydd och lufttäthet vid oliksidigt klimat, får inte redovisas på CE-märkningen.

*En ZA-bilaga beskriver vilka egenskaper som ska deklareras och vilka provningar som ska utföras.

Ytterdörrar med brandegenskaper: Ska CE-märkas mot både EN 14351-1 och EN 16034. Brandegenskaper för dörrar lyder under AVCP1 system 1 vilket innebär att dörrtillverkaren måste ha ett CE-certifikat2 för aktuell dörrmodell. Certifikatet får endast utfärdas av ett anmält organ som utför typprovning och tillverkningskontroll.

Prestandadeklaration

Till varje CE-märkt byggprodukt, till exempel ytterdörrar, finns också en prestandadeklaration (ej att förväxla med CE-certifikatet). Prestandadeklarationen är egendeklarerad, alltså utfärdad av dörrtillverkaren, och godkänns ej av tredje part.

Till skillnad från CE-märkningen eller CE-certifikatet (där valfritt antal väsentliga egenskaper kan redovisas) ska samtliga väsentliga egenskaper enligt ZA-bilagan redovisas i prestandadeklarationen. Eventuella egenskaper som inte utvärderats redovisas med ”NPD” No Performance Determined (ingen prestanda fastställd).

Notera: Inga andra egenskaper än de väsentliga egenskaperna får redovisas i prestandadeklarationen.

1 ”Assessment and Verification of Constancy of Performance”2 ”Certificate of constancy of performance”, på svenska ”Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda”

Portar: Ska alltid vara CE-märkta mot EN 13241, vid brandegenskaper även EN 16034. Beroende på hur porten är bestyckad är det också vanligt att den ska CE-märkas mot maskindirektivet.