Ljudreduktion och ljudisolering dörrar.

I takt med ökade nybyggnationer i bullriga innerstadsmiljöer stiger kraven på ljudisolering. Planering av lägenheter betyder mycket för den slutgiltiga ljudreduktionen. Med välisolerade ljuddörrar ökar arkitektens frihet när det gäller planlösningar. Detta gäller även i andra lokaler som kontor, sjukhus, skolor och hotell.

Boverkets byggregler BBR och ljudstandard SS 25267 och SS 25268.

Ljudkraven för bostäder är definierade i BBR (7:21) där man talar om ljudnivåskillnader. Det vill säga en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot ljud från ett annat utrymme.

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa, ljud från angränsande utrymmen samt ljud utifrån dämpas. BBR kompletteras av SS 25267 och SS 25268. Om bättre ljudnivå i bostäder önskas än vad som är angivet i BBR kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25267.

Ljudkraven i BBR (7:22) för lokaler är uppfyllda om ljudklass C enligt SS 25268 följs. Om bättre ljudnivå i lokaler önskas än vad som är angivet i BBR kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268.

Ljudklasser delas in i A, B, C eller D-klass där A är den bästa. Klass C motsvarar de minimikrav som ställs i BBR för nybyggda bostäder eller lokaler. Med varje steg uppåt eller nedåt förändras klassningens krav med +/– 5 dB.

Att välja rätt dörr för ljudreduktion.

Ljudklass för ljuddörrar har upphört, nu gäller ljudreduktion. Tidigare ljudklassning (R’w) av ljuddörrar upphörde 2015 (SS25267:2015). Nu redovisas dörrars ljudisolering/ljudreduktion med vägt ljudreduktionstal, Rw. Tidigare krav på dörr har ersatts av ett krav på hela skiljekonstruktionens ljudisolering tillsammans med storleken och planlösningen på rummet innanför.

Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion för dörr med 2–3 dB för att ta hänsyn till variationer i montage och utförande (SS 25267:2015).

Ljudkomfort.

I filmen nedan hjälper vi dig att reda ut begreppen ljudkrav och ljudstandard. Och förklarar vad som menas med ljudkomfort.

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.